Karma Yasal Bilgiler

Karma Web Sitesi ve Mobil Uygulaması Kullanım Koşulları
KULLANIM ŞARTLARI

İş bu Kullanım Şartları, Karma internet sitesi (www.gokarma.app) ve mobil uygulaması ile (bundan böyle Karma olarak anılacaktır) tüm özel ve tüzel kişi ve kurumları (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasındaki kullanım koşul ve şartlarını içermektedir.

KULLANICI, Karma!da sunulan hizmetlerden (belirli bir bedel ödemek suretiyle) yararlanarak veya Herhangi bir şekilde site veya uygulamaya erişim sağlamak suretiyle 18 yaşından büyük olduğunu; iş bu Kullanım Şartları’nın tamamını okumak ve anlamak suretiyle ve tüm maddelerini okumak ve anlamak suretiyle onayladıklarını kabul beyan ve taahhüt ettiklerini bildirir. Karma ile KULLANICI arasında akdedilen sözleşme mesafeli satış sözleşmesi olup Karma tarafından sözleşmede yapılan veyahut yapılabilecek olan değişiklik internet ortamında KULLANICI tarafından takip edilmiş ve kabul edilmiş sayılmaktadır.

5651 sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN UYARINCA, Karma içerik sağlayıcı vasfına haiz olup, internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişi konumundadır. İçerik sağlayıcı olarak sorumluluğu, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumluluk şeklindedir.

Her halükarda Karma!nın, internet ortamında yapılan ve içeriği bu maddede belirtilmiş suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilen hallere müsaade etmeyeceği aşikardır: 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu!nda yer alan; intihara yönlendirme (madde 84), çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), müstehcenlik (madde 226), fuhuş (madde 227), kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228) suçları.

Esasen Karma!nın internet sitesi ve uygulamasında bulunan astroloji ve fal yorumları tamamen eğlence amaçlı üretilmiştir. Herhangi bir şekilde KULLANICILARIN gelecek yaşantılarına, yaşantıları bakımından alacakları kararlara, hiçbir karar veyahut seçim veya tercihlerine etki etmek, yönlendirmek, yok göstermek gibi bir amaç için yorumlanamaz ve kullanılamazlar. Karma!da yapılan tüm yorum, sohbet, soruların cevaplanması KULLANICI!ya yöneltilen sorular eğlence amaçlıdır. Kullanıcılar için yorumcuların yaptığı yorumlar ciddiye alınamaz, gündelik yaşamın sürdürülebilmesi için ipucu vermez. 18 yaşından küçükler, kısıtlılar, zihinsel engelliler ve ağır psikiyatrik bozuklukları olanlar, dönemsel psikiyatrik bozuklukları olanlar ile çok ileri yaştakiler çocuklar ve sair eğlence amaçlı olduğunu idrak edemeyecek sağlık sıkıntıları olanlar için uygun değildir, kullanımı sakınca yaratabilir.

Tüm içerikler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu!na tabidir. Tüm içerikler 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu!na tabidir. İçerikte yer alan marka, patent, tasarım tescilli veyahut tescil sürecinde olup hiçbir biçimde yazılı izin alınmaksızın 3. Kişi ya da Kuruluşlarca kullanılamaz.

Karma!nın internet sitesinde ve uygulamasında bulunan hiçbir içerik önceden yazılı izin alınmadan kaynak gösterilse dahi kaynak kod, kod ve yazılımı dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, kullanılamaz, hukuki tağyire konu edilemez. Karma mesafeli satış sözleşmesinin nevi gereği KULLANICILARIN kendi beyan ettikleri kişisel bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Doğruluk denetimi yapamaz. Bilgilerle ilgili beyanda bulunan kişinin kişisel bilgileri verdiği aşamada kişinin kendisi olduğu, kurumsal bilgileri verdiği anda kurumun kendisi olduğu kabul edilir. Yetkili adli ve idari makamlarca bilgi, belge, veri, data istenmesi halinde Karma bunu istenildiği biçimde vermek durumundadır. Teknik saldırılar ve mücbir sebep hallerinde Karma tarafından yararlanılan tüm teknik destek işe yaramadığı hallerde KULLANICI bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde Karma sorumluluk kabul etmez.

Genel Hukuk Kuralları, Yerleşik Yargıtay İçtihatları, Genel ahlak, Mahalli Örfe uygun biçimde hareket edilmesi esastır. Karma, KULLANICININ bunlardan birine ya da birkaçına aykırı davranışında gereken tedbir veyahut tedbirleri almak da serbesttir. Bundan kaynaklanan ek külfet için Karma, KULLANICI!ya rücu edilebilir.

Karma üzerinden veyahut Karma aracılığı ile veyahut Karma KULLANICILIĞI sebebi ile kurulan iletişim ve devamında gelişebilecek sair beşeri ya da sosyal ilişkilerden sonuçları ile birlikte kişiler sorumludur. Yine Karma üzerinden veyahut Karma aracılığı ile veyahut Karma KULLANICILIĞI sebebi ile kurulan iletişim ve devamında gelişebilecek Ticari ilişkilerden sonuçları ile birlikte kişiler sorumludur.

Karma, hiçbir somut neden göstermeksizin KULLANICI/ KULLANICILARA hizmet vermemeyi seçebilir. Bunu ilk aşamada yapabileceği gibi özellikle soru-cevap şeklinde ilerlenmesi halinde uygunsuz soru ve cevaplar karşısında da yapabilir. Karma, kendisi tarafından toplanan tüm bilgileri istatiksel, performans, işin gerekleri, yürütümü, geliştirilmesi vb şekilde kullanabilir. Bu durum Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırılık teşkil etmediği gibi kanunun aradığı anlamda açık rıza yerine geçmektedir.

GİZLİ BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 10

Karma, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte olup, yürütülen "eğlence hizmetleri” eksenli faaliyetler kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Hakların Korunması Kanunu (”Kanun”) m.10 çerçevesinde hareket etmektedir.

Karma, veri sorumlusu sıfatıyla toplanan, saklanan ve işlenen kişisel veriler için Kanun!un ” Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü” başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Amaçlar ve Sağlanan Fayda
KULLANICININ, özel nitelikli kişisel verileri de dahil olmak üzere kişisel veriler, sağlanan eğlence hizmet süreçlerinin yürütülebilmesi, bilgi güvenliği yönetimi, bilgi teknolojileri alt yapılarının kurulması ve yönetilmesi, hizmet süreçlerinin devamı ve verimliliği bakımından kurumsal iletişim faaliyetleri, muhasebe ve fatura işlemleri, operasyonel faaliyetler, sürdürülebilirliğe ve sürekliliğe ilişkin faaliyetler, sair kişilere yönelik faaliyetler, iş stratejileri oluşturulması, yurtdışı ile olan ilişkilerin yönetimi, destek hizmeti sağlanması, iş ortakları veya gerekli sair kişilerle kurulan ilişkilerin yönetilmesi, hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yönetimi, müşteri şikayetlerinin yönetimi, ödeme hizmetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, hizmetlerini erişilebilirliğinin sağlanması, sair süreçlerin takibi, sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmek için gerekli pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi için gerekli aksiyonların alınabilmesi kapsamında faaliyetler, fiziksel verilerin güvenliğinin sağlanması, kimlik doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri yetkilisi kimlik doğrulama, hizmet muhatabı kimlik doğrulama, ödeme bilgileri doğrulama işlemleri, mevcut verilerin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuat kapsamında bilgi verilmesi amaçları ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Şekli
Kişisel veriler, KULLANICININ beyanları üzerine çeşitli kanallar aracılığıyla kendi çalışanları marifetiyle veyahut KULLANICININ beyanları esas alınmak sureti ile fiziki veya elektronik ortamlardan, yasal mevzuat sınırları içerisinde Karma ile çeşitli kurum ve kuruluşlar arasındaki sistem entegrasyonları (BTK vb.) çerçevesinde ve destek hizmeti sağlayan veya iş ortaklığı bulunan kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplanmaktadır. KULLANICI kişisel verileri ile ilgili beyanlarınız Şahsınız tarafından veyahut Tüzel Kişi iseniz Şirket yetkilisi tarafından yapıldığı kabul edilen ve yapanı hukuken bağlayan beyanda bulunulduğu anda doğruyu yansıttığı varsayılan bilgilerden müteşekkildir.

Kişisel veriler, Karma'nın faaliyetlerini sürdürmesine yönelik kanunlarda açıkça öngörülmesi dolayısı ile veyahut bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmakla olarak kişisel veri işlemesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veya açık rızanızın temin edilmesi hukuki sebepleri ile toplanmakta ve işlenmektedir.

Karma'nın kişisel verilerinizin toplanması saklanması işlenmesi aşamalarında sair talepleriniz olması halinde bunların tarafımıza yazılı biçimde bildirilmiş olması gerekmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması Bakımından İzin

Kişisel verileriniz Karma!nın yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iş ortaklarıyla, çözüm ortaklarıyla; ayrıca kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşımlar çerçevesinde kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi 10 Yıldır

Kişisel verileriniz asgari 10 (on) yıl süre ile işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra gerek halinde ek süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale gelecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Karma tarafından Güvenlik Önlemleri Alınmıştır Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verileriniz muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Karma tarafından alınmaktadır.

6698 sayılı Kanun Madde 11 -Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Hakların Korunması Kanunu (”Kanun”) m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınız aşağıdaki gibidir: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ve ya edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Diğer Kullanıcılarla İrtibat, İçerik ve Güvenlik

Karma!yı kullanarak, diğer kullanıcıların size mesaj atabilmesine, sohbet başlatabilmesine, sizin profilinizi görebilmesine izin vermektesiniz. Karma, uygulamanın dışında yürütülen irtibatlardan ve uygulamanın içindeki irtibatların içeriğinden sorumlu değildir. Özellikle uygulamadan iletişim kurmaya veya yüz yüze görüşmeye karar verirseniz, diğer kullanıcılarla olan tüm etkileşimlerde dikkatli olmayı kabul edersiniz.

İşbu anlaşmayla, uygulamayı kullanmadan önce Karma!nın Güvenlik İpuçlarını incelemeyi ve takip etmeyi kabul edersiniz. Diğer kullanıcılara finansal bilgilerinizi (örneğin, kredi kartı veya banka hesabı bilgilerinizi) sağlamayacağınızı veya banka havalesi veya başka bir şekilde para göndermeyeceğinizi kabul edersiniz. Kullanıcılar arasında gerçekleşen, uygulamanın amacı dışında veya dahilinde her türlü irtibat ve ilişkilerden sadece ve sadece Kullanıcılar sorumludur. Karma, bu konuda sorumluluk kabul etmez. Karma, kullanıcılarının adli sicil kayıtlarına bakmaz ve herhangi bir kontrolde bulunmaz.

Bu sözleşmeyi kabul ederek bunu anladığınızı taahhüt etmiş olursunuz. Karma, kullanıcılarının davranışı ile ilgili herhangi bir garanti vermez ve sorumluluk kabul etmez. Karşı taraf hakkında böyle bir bilgi sahibi olmayı isterseniz, Türkiye Cumhuriyeti!nin sağladığı imkanlara bakabilirsiniz.

Karma!nın Kullanıcılara Verdiği Haklar ve Yasaklı Eylemler Karma size uygulamaya erişmeniz ve kullanmanız için özel, tüm dünyada geçerli, telif hakkı olmayan, devredilemez, özel olmayan, geri alınabilir ve alt lisanslanamayan bir uygulamayı kullanma hakkı verir. İşbu hakkın tek amacı, Karma tarafından amaçlanan ve bu sözleşme tarafından sağlanan faydalarını kullanmanız ve onlardan yararlanmanızdır. Bu nedenle Kullanıcılar olarak aşağıdakileri yapmayacağınızı taahhüt edersiniz: 11.1. Uygulamayı veya uygulamadaki herhangi bir içeriği Karma!nın yazılı onayı olmadan herhangi bir ticari amaçla kullanmak.

11.2. Uygulama aracılığıyla erişilebilen herhangi bir telifli materyali, görüntüyü, ticari markayı, ticari ismi, hizmet markasını veya başka fikri ürünleri, içeriği veya özel bilgiyi Karma!- nın önceden yazılı onayı olmadan herhangi bir şekilde kopyalamak, değiştirmek, iletmek, ondan türetilmiş eserler oluşturmak, kullanmak veya çoğaltmak.

11.3. Karma tarafından herhangi bir yazılı onay verilmediği halde, herhangi bir beyanınıza Karma tarafından onay verildiğini açıklamak veya ima etmek.

11.4. Uygulamaya veya içeriklerine erişmek, bunları geri almak, endekslemek, "veri madenciliği yapmak” veya gezinme yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde taklit etmek ya da geçiştirmek için herhangi bir robot, bot, örümcek, crawler, scraper, site arama/geri alma uygulaması, proxy veya başka manuel ya da otomatik cihaz, yöntem veya süreçleri kullanmak.

11.5. Uygulamayı veya sunucuları veya uygulamaya bağlı ağları engelleyecek, aksatacak veya olumsuz olarak etkileyecek şekilde kullanmak.

11.6. Virüs veya diğer kötü amaçlı yazılımları yüklemek veya uygulamanın güvenliğini tehlikeye atmak.

11.7. Uygulamaya veya uygulama aracılığıyla iletilen herhangi bir bilginin menşeini gizlemek için başlıkları taklit etmek veya tanıtıcıları başka türlü manipüle etmek.

11.8. Karma'nın önceden yazılı izni olmadan Hizmetin herhangi bir kısmını “çerçevelemek” veya "yansıtmak”.

11.9. Herhangi bir kişiyi herhangi bir amaçla bir başka web sitesine yönlendirmek için Karma veya uygulamaya (veya Karma'nın herhangi bir ticari markası, ticari ismi, hizmet markası, logosu veya sloganına) herhangi bir gönderme içeren meta etiketleri, kodlar veya diğer cihazlar kullanmak.

11.10. Hizmetin herhangi bir kısmını değiştirmek, uyarlamak, alt lisans vermek, tercüme etmek, satmak, tersine mühendisliğini yapmak, şifresini çözmek, kaynak koduna dönüştürmek veya başka türlerine çevirmek veya başkalarının böyle davranmasına sebep olmak.

11.11. Yazılı iznimiz olmadan, uygulamanın veya diğer kullanıcıların içerikleri veya bilgileri ile etkileşime girecek üçüncü taraf uygulamalar kullanmak veya geliştirmek.

11.12. Karma'nın yazılı onayı olmadan Karma uygulaması programlama ara yüzünü kullanmak, buna erişmek veya yayınlamak.

11.13. Hizmetimizin veya herhangi bir sistemin veya ağın zafiyetlerini araştırmak, taramak veya test etmek.

11.14. Bu sözleşmeye aykırı herhangi bir faaliyeti teşvik etmek veya desteklemek. Şirket, uygulamanın yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımlarını araştırabilir ve bunlara karşı hesabınızın feshedilmesi dahil uygun yasal işlemi başlatabilir.

Size sağladığımız herhangi bir yazılım, derece yükseltmelerini, güncellemeleri veya diğer yeni özellikleri otomatik olarak indirebilir ve kurabilir. Bu otomatik indirme işlemlerini cihazınızın ayarlarından ayarlayabilirsiniz.

Yasaklı Eylemler

Uygulamayı kullanmakla aşağıdakileri yapmayacağınızı kabul edersiniz:
11-1-)Uygulamayı, yasadışı veya bu sözleşme tarafından yasaklanmış herhangi bir amaç için kullanmak.

11-2-) Uygulamayı herhangi bir zararlı veya kötü amaçla kullanmak

11-3-) Uygulamayı Karma'ya zarar verme amacıyla kullanmak

11-4-)Topluluk İlkelerimizi ihlal etmeden uygulamayı kullanmak.

11-5-) İstenmeyen e-postalar göndermek, kullanıcılardan para istemek veya kullanıcıları dolandırmak.

11-6-) Herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmek veya izni olmadan bir başka kişinin görüntülerini yayınlamak.

11-7-) Herhangi bir kişiyi korkutmak, takip etmek, tehdit etmek, saldırmak, incitmek veya karalamak.

11-8-) Herhangi bir kişinin tanıtım, mahremiyet, telif, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet veya sözleşme hakkı dahil haklarını ihlal eden veya haklarına tecavüz eden herhangi bir içerik yayınlamak.

11-9-) Nefret söylemi, tehdit edici, cinsel olarak açık veya pornografik; şiddeti kışkırtan; çıplaklık ya da grafik şiddet veya nedensiz şiddet niteliğinde herhangi bir İçerik yayınlamak.

11-10-) Irkçılık, bağnazlık, nefret ya da herhangi bir grup veya bireye karşı her türlü fiziksel zarar teşvik eden herhangi bir içerik göndermek.

11-11-) Diğer kullanıcılardan herhangi bir amaçla şifreleri istemek veya ticari veya yasadışı amaçlarla kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri istemek veya bir başka bir kişinin kişisel bilgilerini onun izni olmadan yaymak.

11-12-) Başka bir kullanıcının hesabını kullanmak, başka bir kullanıcı ile paylaşmak veya birden fazla hesaba sahip olmak.

11-13-) Hesabınızı feshetmişsek bizim iznimiz olmadıkça bir başka hesap oluşturmak. Bu sözleşmeyi ihlal etmişseniz, uygulamayı kötüye kullanmışsanız veya uygulama üzerinde veya dışında gerçekleşen eylemler veya iletişimler dahil Karma'nın herhangi bir şekilde uygunsuz veya yasa dışı olarak gördüğü bir şekilde davranmışsanız, Karma soruşturma yapmadan ve/veya hesabınızı uygulama içi satın alma işlemleri için para iadesi yapmadan feshetme hakkını saklı tutar.

Başka Kullanıcıların İçerikleri
Karma işbu sözleşmeyi ihlal eden içerikleri gözden geçirme ve kaldırma hakkını saklı tutsa da bu tür içeriklerin hukuki ve cezai sorumluluğu paylaşan kişiye aittir. Karma uygulamada yer alan tüm İçeriklerin işbu sözleşme ile uyumlu olacağını garanti etmez. Uygulama üzerinde bu sözleşmeyi ihlal eden içerik görürseniz, lütfen uygulama içerisinden veya internet sitemiz üzerinden şikayet başvurusunda bulunun.

13. Satın Alımlar

Karma zaman zaman iTunes, Google Play veya Karma tarafından yetkilendirilen diğer ödeme platformları aracılığıyla satın alınabilecek ürün ve hizmetler ("uygulama içi satın alma") sunabilir. Bir uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirmeyi seçerseniz, satın alma işleminizi geçerli ödeme sağlayıcısından ve ödeme yönteminizden (kartınız veya Google Play veya iTunes gibi bir üçüncü taraf hesabı olsun) onaylamanız istenir. Bu ödeme yönteminiz, seçtiğiniz hizmetler ve ödemelerinize uygulanabilecek satışlar veya benzer vergiler için size görüntülenen fiyatlardan ücretlendirilir ve geçerli olarak Karma veya üçüncü taraf hesabına bu ödemenin alınması için yetki verirsiniz.

A-Otomatik yenileme: Otomatik yenilenen bir periyodik abonelik satın alırsanız, siz iptal edene kadar alırken kullandığınız ödeme yöntemiyle abonelik, faturalandırılmaya devam eder. İlk abonelik taahhüdü döneminizden sonra ve herhangi bir abonelik döneminden sonra, aboneliğiniz, abone olurken kabul ettiğiniz fiyata otomatik olarak ek bir eşdeğer süre boyunca devam eder. Aboneliğinizin otomatik olarak yenilenmesini istemiyorsanız veya aboneliğinizi değiştirmek veya sonlandırmak istiyorsanız, üçüncü taraf hesabınıza veya Karma'daki hesap ayarlarına giriş yapmanız ve aboneliğinizi iptal etmek için talimatları izlemeniz gerekir. Hesabınızı bir şekilde silerseniz veya Karma uygulamasını cihazınızdan silerseniz, bu aboneliğinizi iptal etmez; Karma, uygun şekilde Karma hesabınıza veya üçüncü taraf hesabınıza aboneliğinizi iptal edene kadar kabul ettiğiniz ödeme yönteminden tahsil edilen tüm paralara alıkoyar. Aboneliğinizi iptal ederseniz, aboneliğinizi o sırada geçerli olan abonelik sürenizin sonuna kadar kullanabilirsiniz ve aboneliğiniz o tarihte geçerli süreniz dolduktan sonra yenilenmez.

B-Ek hizmetlerin kullanımı: Karma uygulamasından "Göktaşı’ gibi bazı özellikleri kullanmak için sınırlı, kişisel, devredilemez, alt lisans verilemez, iptal edilebilir bir lisans satın alabilirsiniz. Hesabınızda gösterilen herhangi bir ek hizmet özelliğinin gerçek dünyada somut bir karşılığı yoktur ve depolanmış herhangi bir değeri yansıtmaz, bunun yerine lisansınızın boyutunun miktarını gösterir. Ek hizmetlerde size verilen hak, hizmetin sunulması sona erdiğinde veya hesabınız başka şekilde kapatıldığında veya sonlandırıldığında, bu sözleşmenin koşullarına uygun olarak sona erer. Karma, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, ek hizmetlere erişme veya bunları kullanma hakkı için ücret alma hakkını saklı tutar ve / veya ek hizmetleri ücretsiz veya ücretsiz olarak dağıtabilir. Karma; ek hizmetleri istediği zaman yönetebilir, düzenleyebilir, kontrol edebilir, değiştirebilir veya ortadan kaldırabilir. Bu tür hakların kullanılması durumunda, Karma'nın size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir yükümlülüğü yoktur. Ek hizmetler yalnızca uygulama aracılığıyla kullanılabilir. Uygulama yoluyla yapılan hiçbir ürün alımları iade edilemez. Bu satın alımlar nihaidir. Uygulamada kullanılmak üzere ek hizmetler sağlanması, bu tür ek hizmetler satın almanızın kabul edilmesinden hemen sonra başlayan bir hizmettir. Herhangi bir nedenle para iadesi talep edilmediğini ve bir hesap kapalıyken, kullanılmayan ek hizmetler için para veya başka bir tazminat almayacağınızı kabul edersiniz.

C-İadeler: Genellikle, satın alma işlemlerine ilişkin hiçbir masraf iade edilemez ve kısmen kullanılan süreler için geri ödeme de yapılamaz.

Telif Hakkı İhlali İddiaları için Bildirim ve Prosedür:

Eserinizin kopyalandığını ve telif hakkı ihlali oluşturacak bir şekilde Hizmet üzerinde yayınlandığına inanıyorsanız lütfen bize aşağıdaki bilgileri sağlayın:

14-1-) Telif hakkının sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin elektronik veya fiziksel imzası;

14-2-) İhlal edildiğini iddia ettiğiniz telifli eserin bir açıklaması;

14-3-) İhlal edici nitelikteki materyalin Hizmet üzerinde bulunduğu yerin bir açıklaması (ve bu açıklama bizim ihlal edici olduğu iddia edilen materyali bulmamızı sağlamaya makul olarak yeterli olmalıdır);

14-4-) Adres, telefon numarası ve e-posta adresi dahil iletişim bilgileriniz;

14-5-) Karşı çıkılan kullanıma telif hakkı sahibinin, vekilinin veya yasaların yetki vermediğine iyi niyetle inandığınıza dair sizin tarafınızdan yazılı bir beyan; ve

14-6-) Bildiriminizdeki yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olduğuna ve sizin telif hakkı sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili bulunduğunuza dair yeminli beyanınız. Telif hakkı ihlali iddialarının bildirimi, Şirkete info@gokarma.app adresine e-posta ile iletilmelidir:

Karma, mükerrer ihlalcilerin hesaplarını feshedecektir.

Sorumluluğun Reddi

Karma, uygulamayı olduğu gibi olması gerektiği şekilde sağlamaktadır ve uygulama ile ilgili olarak (içerdiği tüm içerik dahil) yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, sınırlama olmaksızın tatmin edici kalite, ticarete uygunluk, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme dahil açık, zımni, yasal veya başka türlü hiçbir çeşit garanti vermemektedir. Karma, (a) hizmetin kesintisiz, güvenli veya hatasız olacağı, (b) hizmetteki herhangi bir kusur veya hatanın düzeltileceği veya (c) hizmet üzerinden veya hizmet aracılığıyla elde ettiğiniz herhangi bir içerik veya bilginin doğru olacağını beyan etmemekte veya garanti etmemektedir.

Karma, sizin, bir başka kişinin ya da üçüncü tarafın hizmet aracılığıyla yayınladığı, gönderdiği veya aldığı herhangi bir içerikten sorumluluk kabul etmemektedir. Uygulamanın kul- lanımı aracılığıyla indirilen veya başka türlü elde edilen herhangi bir materyale sizin takdirinizle ve riski size ait olmak üzere erişilmektedir. Karma, sizin veya başka herhangi bir kullanıcının, hizmet içinde veya dışındaki davranışları reddeder ve onlardan sorumlu değildir.

Bağımsız Hizmet Servisleri

Hizmet üçüncü taraflarca sunulan reklamlar ve promosyonlar ve diğer web siteleri veya kaynaklara bağlantılar içerebilir. Karma bu harici web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilir olmasından (veya olmamasından) sorumlu değildir. Hizmetimiz aracılığıyla ulaşılabilir kılınan üçüncü taraflarla etkileşime geçmeyi seçerseniz sizinle ilişkileri söz konusu tarafın şartlarına tabi olacaktır. Karma, bu gibi üçüncü tarafların şartlarından veya eylemlerinden sorumlu değildir.

Mücbir Sebepler

"Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Karma gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu tanımlama ile mücbir sebep kavramına giren ve burada sayılmamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Karma, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlarda, Karma için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Karma herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

ÖZEL DURUMLAR ve CEZA-İ ŞART

1) Kullanıcının sorumluluğu telefon ve mail sahibine aittir. Telefonun ve mailin başka kişiler tarafından kullanılmasından tamamen bunların sahipleri sorumludur.

Karma bu konuda kesinlikle yükümlülük kabul etmez.

2)Karma tüm çalışmalarını bir düzen dahilinde dürüstlük ve aynı zamanda gizlilik içinde yapmaktadır. Tüm mevzuat ve sözleşme kurallarını ihlal eden, yaptığı fiil ile Karma'nın zararına sebep olan kişi ve kişiler bu zarardan sorumludur. Bu zararın tespitini tamamen Karma'nın yetkili kurulları yapar. Zarara sebep olan kişi tespit edilen zararın on (10) katı ceza-i zararı kabul ve taahhüt eder. Zararın tazmini bakımından ihtar için kullanıcının telefonuna mesaj gitmesi yeterlidir.

ÇOCUKLARIN MAHREMİYETİ

Hizmetlerimiz, 18 yaş ve üzerindeki kullanıcılarla kısıtlıdır. Platformumuza 18 yaşın altındaki kullanıcıları almıyor ve 18 yaşın altındaki herhangi birinin kişisel bilgilerini bilerek toplamıyoruz. Bir kullanıcının 18 yaşın altında olduğundan şüpheleniyorsanız, lütfen hizmet içerisinde bulunan bildirim mekanizmasını kullanın.

MAHREMİYET POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ

Her zaman anlamlı bağlantılar kurmanızı sağlamanın yeni ve yenilikçi yollarını aradığımız için, işbu politika zaman içinde değişebilir. Değişiklikleri gözden geçirecek zamanınızın olabilmesi için, her türlü önemli değişiklik yürürlüğe girmeden önce sizi bilgilendireceğiz.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇME

İşbu Mahremiyet Politikası hakkında sorularınız varsa, bize şu şekilde ulaşabilirsiniz: info@gokarma.app