Karma Yasal Bilgiler

Karma Web Sitesi ve Mobil Uygulaması Gizlilik Sözleşmesi
Gizlilik Sözleşmesi

Karma mobil uygulaması (“Uygulama” veya “Biz”), kullanıcılarının (“Kullanıcı”, “Siz”) gizliliğinin, ve kişisel verilerinin korunmasına azami seviyede önem vermektedir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin (“Sözleşme”) ayrılmaz bir parçası olan işbu Gizlilik Politikası, (“Politika”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (“KVKK”) uyarınca hangi kişisel verilerinizin işleneceği, kişisel verilerinizin ne şekilde korunacağı ve haklarınıza ilişkin siz Kullanıcılar’ımızı bilgilendirmek üzere düzenlenmiştir. Karma APP uygulaması veya www.gokarma.app adresinden erişilen web sitesi veya Uygulamamıza ait diğer herhangi bir platform (birlikte “Platformlar”) aracılığıyla Sözleşme’de detaylı bir şekilde düzenlenen, Uygulamamızca Siz’e sunulan ürün ve hizmetleri (birlikte “Ürünler”) kullanmanız veya Platformlar’da yer alan içerikleri (“İçerikler”) görüntülemeniz veya kullanmanız işbu Politika’nın tarafınızca kabul edilmesi şartına bağlıdır. Zira, işbu Politika’yı kabul etmek suretiyle tarafımıza işbu Politika uyarınca temin edilen kişisel verilerinizin işlenmesi amacıyla aşağıda Kabul butonunu tıklayarak KVKK kapsamında açıkça rıza göstermiş olduğunuz kabul edilmektedir. İşbu Politika kapsamında “Ürünler”, IOS ve Android tabana uyumlu Karma APP üzerinde yer alan Kullanıcılar’ın doğum haritasına göre ilişki değerlendirmesi, buradan hareketle Kullanıcılar arasında mesajlama gibi ürün ve hizmetleri ifade etmektedir.

İşbu Politika’da kullanılan “işlemek” ifadesi, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. İşbu Politika, üzerlerinde herhangi bir kontrolümüz olmaması sebebiyle, Platformlar’da bulunan web bağlantıları aracılığıyla eriştiğiniz diğer web sitelerinde, uygulamalarda, diğer platformda ve programlarda geçerli değildir. Verilerin Toplanması Uygulama, (i) Platformlar’ı kullanırken Biz’imle gönüllü olarak paylaştığınız bilgileri ve (ii) Platformlar’da yer alan Ürün veya İçerikler’i kullanırken, işbu Politika’da belirtilen amaçlara uygun şekilde otomatik olarak elde edilen bilgileri sadece yasaların izin verdiği ölçüde toplar. Uygulama; adınız, telefon numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz, yaşınız ve / veya doğum tarihiniz, doğum yeri ve saatiniz, lokasyon bilginiz, eğitim durumunuz, okuduğunuz okul adı, mesleğiniz, çalıştığınız yerin ismi ve fotoğrafınız dâhil olmak üzere belirli kişisel verileri göndermenizi ve bir değişiklik olduğunda bu istenen bilgileri güncellemenizi isteyebilir. Ayrıca, bilgisayarınızın 2 veya mobil cihazınızın tarayıcı türünüz, bilgisayar türünüz veya mobil cihaz, tarayıcı dili veya IP adresi gibi Ürün ve İçerik kullanımınızla bağlantılı olarak Biz’e sağladığınız bilgileri de işleyebiliriz. Uygulama, aynı zamanda, alışkanlıklara, kullanım alışkanlıklarına ve kullanıcı gruplarının demografik özelliklerine ilişkin istatistikleri bir grup veya birey olarak analiz etmek ve ortaya çıkarmak için kişisel verilerinizi toplu halde anonim veriler olarak işleyebilir. Bu tür anonim veriler, ilişkilendirildiği kullanıcıların tanımlanmasına izin vermez.

Uygulama, söz konusu anonim verileri üçüncü kişilerle paylaşabilir. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası Uygulama, Siz’in tarafınızdan sağlanan verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle güvenli bir şekilde saklar.

Uygulama, ayrıca KVKK ve yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği şekilde, paylaştığınız bilgilerin yetkisiz erişimini veya toplanmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alır. Uygulama, zaman zaman belirli bilgileri güncellemenizi talep edebileceğinden, bu belgelerin uygunluğunu ve sağladığınız bilgilerle yeni kural ve düzenlemeleri sağlamak için işbu Politika’da ve Sözleşme’de gerekli değişiklikleri yapacaktır. Uygulama tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin talebiniz üzerine, Uygulama tarafından re’sen veya yasal zorunluluklar sebebiyle KVKK kapsamında imha gereksinimi ortaya çıkması halinde, kişisel verileriniz KVKK uyarınca imha edilecektir. Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel verileriniz Uygulama tarafından resen veya talebiniz üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Uygulama, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı seçmektedir. Ancak, talebiniz halinde, uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilecektir. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi ve Kullanımı Uygulamamız ile paylaştığınız kişisel veriler, başta biz sunduğunuz kişisel verileriniz uyarınca doğum haritalarınızın çıkarılması, çıkarılan doğum haritanıza göre diğer Kullanıcılar ile ilişkilendirilmesi, sizlere sunduğumuz diğer Ürün ve İçerikler’e ilişkin hizmetlerimizi, hukukun ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde sunmak ve geliştirmek; bu kapsamda işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; ilgili mevzuat uyarınca zorunlu olduğu veya faaliyetlerimiz uyarınca gerekli olduğu kapsamda, elektronik ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek ve işbu Politika’da belirtildiği kapsamda üçüncü kişilerle paylaşmak için KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenmektedir.

Uygulamamız, ayrıca kişisel bilgilerinizi sadece KVKK ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak işler. Uygulama, Ürün ve hizmet kalitesini yükseltmek, Kullanıcı’ların satın aldığı veya 3 kullandığı Ürün’leri ve İçerik’leri teslim etmek ve geliştirmek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için kişisel bilgilerinizi Uygulama içerisinde kullanır. Uygulama, kişisel verilerinizi, Ürünler’imizi ve İçerik’lerimizi, gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde uyarlamak için pazarlama, tüketici profilleri veya demografik araştırmalar için dâhili istatistikler oluşturmak amacıyla kullanabilir. Amacımız müşterilerimizi daha iyi anlamak ve daha iyi hizmet vermektir. Satın alınan Ürün’lerin ödenmesi için ilgili üçüncü kişi hizmet sağlayıcıya kişisel veya başka bir veri sağlamanız halinde, bu verinin sağlanması ya da işlemin gerçekleştirilmesi sonucu olarak ortaya çıkan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve diğer maddi veya maddi olmayan herhangi bir konu, kayıp, zarardan münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

Bilgilerinizin Kiminle Paylaşıldığı Yukarıda belirtilen amaçlarla, Uygulama ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar; hissedarlarımız, yatırımcılar, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı bağlı ortaklıklarımız ve başta Ürün ve İçerikler’in sağlanmasına ilişkin hizmet aldığımız ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kuruluşlardır. Uygulamamız, Siz’in izniniz olmadan, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. Ancak Uygulama, bu verileri bir Ürün siparişi veya tedariği ile ilgili olarak ilgili üçüncü taraf satıcılara yönlendirebilir veya Siz’i dilediğiniz zaman bülten’den çıkma hakkınız olmak üzere ticari bir bülten dolaşım listesine ekleyebilir. Uygulamamız tarafından toplanan verilerin bir kısmı, tarafınıza ait profilin gösterilebilmesi amacıyla diğer kullanıcılarla paylaşılabilir. Profilinizde gösterilecek bilgilerin kapsamı ise tarafınızca belirlenebilir. Harici web siteleri ve Uygulamalar, Ürün ve İçerikler’i kullanımınız kapsamında kişisel bilgilerinize, Platformlar’a bağlantılar aracılığıyla erişebilirler. Bu web siteleri ve Uygulamalar, işbu Politika kapsamı dışındadır ve bu web sitelerine ve Uygulamalar uygulanamaz. Lütfen ilgili web sitelerinin ve Uygulamaların gizlilik politikasına doğrudan başvurunuz. Uygulama, kişisel bilgilerinizi, Siz’in izniniz olmadan, bu bilgileri ifşa etmemizi gerektiren yasalara ve mahkeme kararlarına uymak için paylaşabilir. Ek olarak; yasalara uymanın, menfaatlerimizi korumamız, Platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen sahtekârlığı veya diğer yasadışı faaliyetleri önlemek veya Uygulama’nın yasal haklarını kullanmak için gerekli olduğuna inandığımızda, hesaba veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgilere erişebilir ve paylaşabiliriz. Yeniden yapılanma, satış veya birleşme durumunda, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri, yasaların gerektirdiği durumlar hariç olmak üzere, ilgili üçüncü tarafa aktarabiliriz.

İşbu Politika’da sayılan durumlarla sınırlı olmak üzere, Uygulama tarafından kişisel verilerinizin KVKK’da yer alan şartlar uyarınca yurt dışına aktarılabileceğine de açık rıza göstermektesiniz. 4 Haklarınız Kişisel bilgilerinize erişmeyi talep edebilir veya hakkınızda tuttuğumuz güncel olmayan veya yanlış kişisel bilgileri düzeltebilir veya güncelleyebilirsiniz. Uygulama, kullanıcılara, kişisel bilgilerinin Uygulama tarafından kullanılma şeklini izleme hakkını verir. Uygulama’nın Siz’e gönderdiği e-postalardan, haber bültenlerinden ve diğer bilgi içerikli yazılardan faydalanmak istememeniz halinde lütfen info@gokarma.app, Apple Store veya Google Play aracılığıyla başvurunuz. Biz’imle iletişime geçmek ve kişisel bilgilerinizin kullanılma şeklinin değiştirilmesini talep etmek için mutlak haklarınız vardır. Bununla birlikte, Uygulama tarafından talep edilen minimum kişisel ayrıntıyı kaldırmak isterseniz, lütfen Uygulama’nın Platformlar’ını kullanmaya devam etmek için eksik bilgileri yeniden Siz’den isteyebileceğini göz önünde bulundurunuz.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Lütfen, yukarıda belirtilen hakların kullanımına ilişkin talebinizi Uygulamamıza yazılı olarak iletiniz.

Bu çerçevede; buradaki haklarınızı kullanmak için, kişisel kimlik bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen haklardan hangisini kullanmak istediğinizi belirten bir istek mektubunu e-posta adresimize gönderiniz: E-posta: info@gokarma.app
Güvenlik Düzeyi Uygulama, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin yanı sıra bu bilgilerin bütünlüğünü ve güvenliğini de en yüksek derecede önemser. Bu sebeple, sürekli izlenebilir yüksek güvenlikli veri 5 tabanlarımızda, Siz’in tarafınızdan sağlanan verilerin değiştirilmediğinden ve güvenli bir şekilde saklandığından emin oluruz. Ayrıca, bu bilgileri iletebileceğimiz üçüncü tarafların bu kişisel bilgilerle ilgili yeterli güvence temin etmelerini sağlamak için elimizden geleni yaparız. Gizlilik Politikasında Değişiklikler Uygulama, Platformlar üzerinden, dilediği zaman işbu Politika’da değişiklik yapma hakkını haizdir. Anlık bildirimler, e-postalar göndererek veya web sitemizde ya da uygulamamızda duyurular yayınlayarak Siz’i bu bildirimdeki önemli veya maddi değişikliklerden uygun olduğu şekliyle haberdar ederiz. Yapılan tüm değişiklikler, Platformlar’da yayımlanır ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlük kazanır.

Yargı Yeri İşbu Politika Türk hukukuna tabi olup işbu Politika’nın yorumlanmasından, uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri yetkili olacaktır.